Responsabilitat Penal de les Persones Jurídiques

Marc legal

Llei orgànica 5/2010 del Codi Penal i la seva reforma a través del projecte de llei 20 de setembre 2013 (aplicable des del 2n semestre del 2014)

Aquesta Llei regula la responsabilitat penal de les societats pels delictes comesos, en el seu nom i/o en el seu profit, pels seus representants o empleats.

Forma part de l’homogeneïtzació legislativa Europea en matèria de delictes.

Incorpora un nou marc de responsabilitats penals i requeriments a les empreses i directius.

Les empreses hauran d’incorporar aquestes noves obligacions de compliment normatiu, per a prevenir possibles responsabilitats i penes de caràcter penal tant a l’Entitat com als seus administradors i directius.

L’Empresa podrà ser imputada penalment, pels delictes comesos en nom o per compte de la mateixa i en el seu benefici directe o indirecte, en els següents suposats:

  • Que siguin realitzats pels seus representants legals o per aquells que estan autoritzats a prendre decisions, sempre que l’Empresa no disposi dels procediments i controls que li permetin eximir-se dels delictes comesos.
  • Que siguin realitzats per personal, a càrrec dels responsables abans esmentats (empleats, col·laboradors, agents, …), si els primers han incomplit els deures de supervisió, vigilància i control de la seva activitat.

Eximents i atenuants

En els casos de delictes comesos pels seus representants i administradors, s’aplicaran eximents i atenuants quan l’Òrgan d’Administració:

  • Hagi adoptat models d’organització i gestió que incloguin mesures de vigilància i control idònies per a prevenir delictes
  • Hagi confiat la seva supervisió a un òrgan amb poders autònoms d’iniciativa i control
  • Els autors materials hagin comès el delicte eludint fraudulentament els models d’organització i de prevenció, i
  • Sempre que no s’hagi produït una omissió o exercici insuficient de les funcions de supervisió, vigilància i control de l’òrgan encarregat

En els casos de delictes comesos pels empleats o persones dependents, s’aplicaran eximents i atenuants quan:

  • Abans de la comissió del delicte, comptin amb models d’organització i gestió que resultin adequats per a prevenir el delicte comès, sent igualment aplicables els requisits abans vists.

Finalitats i objectius de l’adaptació

Obtenir una visió general dels Riscos de Compliment (Legal, normatiu i contractual)

Conèixer els riscos derivats del Compliment i poder acreditar la deguda diligència, per a minimitzar el risc de possible imputació de responsabilitat penal a l’Empresa, als seus Directius (Són responsables contractualment de les tasques de control) i als seus Administradors.

Evitar la responsabilitat penal i econòmica personal dels administradors i directius per l’omissió del deure de vigilància, supervisió i control.

Evitar la responsabilitat de l’empresa pels possibles delictes comesos pels seus directius, empleats i col·laboradors per falta de procediments de prevenció i control.

Atenuar o eximir de la responsabilitat penal mitjançant el disseny i aplicació d’un model efectiu de Prevenció segons els requisits del Codi Penal.