Adequació al RGPD-LOPDGDD

El RGPD-LOPDGDD, objectiu bàsic

Establir les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la confidencialitat i integritat de les dades de caràcter personal, preservant l’honor i la intimitat personal i familiar i el ple exercici dels drets dels ciutadans.

En exartia volem transmetre-li la importància de complir correctament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Com a experts en Auditoria Informàtica i Seguretat, li comuniquem que tota companyia, independentment de la seva grandària o sector, ha de controlar i gestionar adequadament les dades de caràcter personal amb els quals treballa.

exartia li recomana un estricte compliment del RGPD i de la LOPDGDD. Per la seva seguretat. I per la tranquil·litat dels seus clients.

Recordi que adequar la seva empresa a l’actual normativa li permetrà, entre altres beneficis, evitar futures sancions i oferir garanties del seu rigor professional a clients i tot tipus de col·laboradors.