Serveis de DPO

Servei externalitzat de Delegat de Protecció de Dades (DPO)

Segons el Reglament General de Protecció de Dades “RGPD” (UE) 679/2016 en el seu article 37.1, en funció de l’activitat de l’empresa, aquesta ha d’incorporar la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPO) en la seva organització.

Tenint en compte que la Llei permet que aquesta funció pugui ser subcontractada/externalitzada i que des de Exartia Auditors Informàtics tenim tot el coneixement i l’experiència necessària per a cobrir aquest servei, volem oferir-los els nostres serveis de “DPO Externalitzat”.

Aquests serveis inclouen:

  • Informar i assessorar el responsable del tractament de dades de les obligacions necessàries per a complir amb el RGPD i la LOPDGDD
  • Supervisar l’aplicació de les normes en matèria de protecció de dades personals.
  • Supervisar l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades.
  • Supervisar la notificació, documentació i comunicació de les violacions de seguretat que puguin afectar les dades personals.
  • Crear i mantenir actualitzat el Registre de Tractaments.
  • Fer d’interlocutor amb l’Autoritat de Control.
  • Realització de l’Avaluacions d’Impacte en la protecció de Dades PIAs que siguin necessàries.
  • Vetllar per la correcta formació dels empleats en matèria de Protecció de Dades.
  • Supervisar l’exercici de drets dels afectats.