El servei més complet per a complir amb la Llei de Protecció a l’Informant
– Canal de Denúncies –

Li oferim una plataforma web segura per a facilitar l’entrada de les denúncies, i el nostre servei expert de gestió de les denúncies, a través dels nostres Auditors Informàtics certificats, els nostres Perits Informàtics Forenses, els nostres Advocats Penalistes i els nostres Detectius Privats Criminòlegs.

Garantim un segur compliment de la Llei
Certifiquem la seguretat de tot el procés
Assegurem la confidencialitat de la informació
Reduïm els riscos penals en els quals pogués incórrer

Li oferim tot el necessari perquè pugui complir amb garanties i sense riscos la nova Llei de Protecció a l’Informant
– Canal de Denúncies –

Una plataforma web segura i personalitzada per a facilitar l’entrada i el tractament de les denúncies.
La garantia que amb la nostra recerca minimitzarem al màxim els riscos penals en els quals pogués incórrer la seva empresa. El nostre equip multidisciplinari li garanteix la major eficàcia si rep una denúncia.
El servei de gestió externalitzat de les denúncies, a través dels nostres Auditors Informàtics certificats, els nostres Perits Informàtics Forenses, els nostres Advocats Penalistes i els nostres Detectius Privats.
Un programa de formació eficaç i subvencionat, per a formar a tots els seus empleats i complir amb l’obligació de la Llei.

Aquestes són les característiques principals del nostre Servei

Facilitat d’ús

Hem dedicat tots els esforços necessaris per a garantir una experiència intuïtiva i còmoda perquè els usuaris de la plataforma web puguin gestionar correctament la informació.

 • Hem aplicat un disseny responsiu, en totes les àrees de la plataforma web, perquè els usuaris puguin realitzar totes les gestions des del seu telèfon mòbil o tauleta.
 • Hem creat una àrea de “preguntes freqüents” perquè l’informant/denunciant tingui un bon suport i ajuda.
 • Hem desenvolupat un “panell de control”, fàcil i intuïtiu, per als gestors del canal.
 • Hem implementat un sistema d’alertes per a avisar, amb antelació, de les diferents accions que s’hagin de realitzar dins del termini que marca la Llei.

Assegurem i garantim la confidencialitat de la informació

La confidencialitat i l’anonimat són els aspectes més importants que la Llei obliga protegir.
En Exartia, com a Auditors Informàtics certificats i experts en seguretat, hem dissenyat i desenvolupat una plataforma web que garanteix, des de l’inici fins al final, la confidencialitat de l’informant/denunciant, així com el seu anonimat, si aquest fos el seu desig.

 • Garantim 100% l’anonimat de l’informant/denunciant, si aquest fos el seu desig.
 • Garantim 100% la confidencialitat de la informació que aportació l’informant/denunciant.
 • Garantim 100% les comunicacions que es realitzin entre totes dues parts.

Certifiquem la seguretat de tot el procés

El nostre equip està format per Auditors Informàtics certificats internacionalment en Sistemes d’Informació (CISA, CISM i CGEIT) per ISACA, organització internacional que regula a nivell mundial els requisits necessaris per a exercir com a Auditor Informàtic.

 • Garantim la seguretat de la informació i de tot el procés.
 • Com a Auditors Informàtics certificats, actuem com un “tercer de confiança” entre l’informant/denunciant i l’empresa/organització.

Li garantim la millor recerca i li protegim dels riscos penals en els quals pugui incórrer

Deixi que ens encarreguem de la gestió de les denúncies i minimitzi els seus riscos penals.

 • Garantim la imparcialitat i la independència de la recerca.
 • Garantim la permanent actualització sobre la legislació i la normativa vigent a cada moment.
 • Garantim la confidencialitat, protecció i salvaguarda de la informació tractada.
 • Evitem possibles conflictes d’interès.
 • Evitem la possible mala gestió de la denúncia per desconeixement.
 • Investiguem totes les denúncies, de manera multidisciplinària, per a esclarir els fets.
 • Oferim tot el suport, assessorament i cobertura legal que sigui necessària per a minimitzar els riscos penals en els quals pogués incórrer.

Ens encarreguem de la formació dels seus empleats

 • Exartia Auditors Informàtics, S.L. és una entitat organitzadora de cursos bonificables, acreditada per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (Fundae), per a impartició de cursos formatius emmarcats en el subsistema estatal de formació professional en l’ocupació.
 • Per això, la formació que impartim podrà ser bonificada. Nosaltres ens encarregarem de tots els tràmits.
 • A través de la nostra plataforma d’e-learning, impartim la formació necessària per als seus empleats, i poder així demostrar que la seva Empresa/Organització ha complert amb aquest requeriment que marca la Llei.

Aquestes són les característiques principals de la nostra plataforma web

En relació amb l'”Informant/Denunciant”:

 • Permet registrar les denúncies permetent la identificació de l’informant/denunciant o el seu anonimat.
 • Permet adjuntar a la denúncia qualsevol tipus de document ( àudios, vídeos, etc.)
 • Permet consultar l’estat de la denúncia.
 • Ofereix una comunicació totalment segura entre l’informant/denunciant i el gestor, a través del nostre Canal de comunicació Segur.

En relació amb la “Àrea del Gestor del Canal”, sí l’empresa/organització desitgés gestionar de manera interna les denúncies:

 • Permet gestionar completament el cicle de vida de la denúncia.
 • Ofereix un canal de comunicació totalment segur amb l’informant/denunciant, a través del nostre Canal de comunicació Segur.
 • Ofereix un complet sistema d’emmagatzematge i consulta de tots els moviments d’Auditoria relacionats amb els casos emmagatzemats.

Perquè hauria de triar el nostre servei de Canal de Denúncies?

Exartia li garanteix un servei que compleix rigorosament amb els requisits legals vigents.
Adaptem la plataforma perquè s’adapti a les seves necessitats específiques: imatge corporativa, logotip, idioma, etc.
Garantim la seguretat de les dades mitjançant els nostres servidors i comunicacions destral us que protegeixen les dades d’extrem a extrem.
El nostre equip li garanteix la recerca més eficaç, ja que està format per Auditors Informàtics certificats internacionalment, per Perits Informàtics Forenses, per Advocats especialitzats en Dret Penal, Laboral i Civil, i per Detectius especialitzats en Criminologia.

Preguntes freqüents

Depenent de la grandària de la seva organització i de les normes i regulacions aplicables al seu sector, la implementació d’un canal de denúncies podria ser una obligació legal o una decisió voluntària. Si la seva empresa/organització té 50 o més treballadors, la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell l’obliga a establir canals i procediments de denúncia interna i de seguiment.

No obstant això, fins i tot si la seva empresa/organització és més petita, pot haver-hi regulacions específiques en el seu sector que requereixen un canal de denúncies. Per exemple, en els serveis financers i en la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, es poden aplicar requisits de denúncia. En última instància, establir un canal de denúncies pot ser una eina valuosa per a detectar i prevenir irregularitats en la seva organització, independentment de qualsevol requisit legal.

Encara que les multes econòmiques són un component important de les sancions imposades en la nova Llei 2/2023 del 20 de febrer, que regula la implementació de canals de denúncia en empreses i Administracions Públiques, és essencial tenir en compte altres repercussions, com les penals i reputacionals.

Les multes econòmiques poden variar entre 1.001 i 300.000 euros per a persones físiques i entre 100.000 i 1 milió d’euros per a persones jurídiques, i l’incompliment de la normativa pot portar a la prohibició d’accedir a subvencions i contractes públics en determinats casos.

A més, les conseqüències reputacionals i penals poden ser encara més perjudicials. Si no hi ha un canal de denúncia eficient, les pràctiques irregulars poden no ser descobertes a temps, danyant seriosament la imatge pública de l’organització. Això pot tenir efectes negatius significatius a llarg termini.

D’altra banda, si una empresa no té un canal de denúncia efectiu, pot indicar que el pla de prevenció de delictes no s’ha implementat adequadament, la qual cosa podria resultar en la pèrdua de l’exempció de responsabilitat penal de l’entitat segons l’article 31bis 5 del Codi Penal.

“Per a establir un mecanisme dins de l’empresa/organització que brindi als treballadors la possibilitat d’informar sobre irregularitats, deficiències o actes indeguts de manera segura i confidencial.”

La legislació en diversos països europeus exigeix que unes certes empreses/organitzacions tinguin aquest tipus de sistema de denúncia d’irregularitats.

Aquest sistema sol ser una plataforma en línia independent dels altres canals de comunicació de la companyia/organització, garantint així l’anonimat i la protecció de la informació de l’empleat.

En la nostra empresa ens esforcem per oferir un servei que compleixi rigorosament amb els requeriments legals vigents. Així mateix, treballem àrduament per a brindar una experiència òptima tant a vostè com als seus empleats.

Per a garantir la seguretat de les dades de la seva empresa/organització, la nostra plataforma compta amb una encriptació d’extrem a extrem i s’allotja en servidors altament segurs. D’aquesta manera, assegurem que les dades estiguin protegides en tot moment i enfront de qualsevol tipus d’amenaça.

A més, estem compromesos amb la personalització de la nostra plataforma, perquè s’adapti a les seves necessitats específiques. Incloent la possibilitat d’incorporar la seva marca i utilitzar l’idioma que millor s’adapti a la seva empresa/organització.

A part de la millor i més intuïtiva plataforma de tramitació del Canal de Denúncies, també li oferim el nostre servei de gestió de les denúncies.
El nostre equip d’Auditors Informàtics certificats gestionaran, per vostè, tot el relacionat amb la denúncia:

 • Serem l’interlocutor amb el denunciant actuant com un “tercer de confiança”.
 • L’assessorarem en tot moment per a trobar la millor solució a cada cas.
 • Protegirem la informació que rebem i la identitat del denunciant.
És important que el canal d’informació o denúncies intern d’una organització no sigui restringit únicament per als empleats d’aquesta, sinó que també es trobi disponible per a tercers que tinguin algun tipus de relació amb l’empresa/organització, com a proveïdors, administradors, socis o treballadors autònoms que col·laborin amb ella.
Algunes de les situacions que es podrien denunciar a través del Canal de Denúncies:

 • Conductes que vagin en contra de les regulacions de seguretat laboral i posin en perill la integritat física i mental dels treballadors.
 • Les circumstàncies en les quals es donen conflictes d’interessos, es desvien els actius empresarials per a fins personals o es duu a terme una gestió i maneig inadequats dels recursos de l’empresa/organització.
 • Delictes greus que representin una amenaça per a la salut pública, el medi ambient o la seguretat nacional.
 • L’apropiació indeguda de béns pertanyents a uns altres, ja sigui a nivell personal o laboral, ja sigui mitjançant robatori, furt o sostracció.
 • Qualsevol comportament que impliqui l’ús indegut de poder i la intimidació en el lloc de treball, ja sigui de naturalesa sexual o un altre tipus d’assetjament.
 • Conductes contràries als drets laborals i les regulacions de l’estatut i conveni col·lectiu de l’empleat.
 • La discriminació d’un empleat en comparació amb els seus col·legues sobre la base de factors que no estan relacionats amb el seu rendiment laboral.
 • La divulgació, alteració o difusió d’informació confidencial.
 • L’evasió fiscal, l’engany, el suborn, l’apropiació indeguda de fons, la rentada de diners o qualsevol forma d’activitat corrupta.

Deje que nuestros expertos le ayuden a poner en marcha los requerimientos de esta Ley.

Para más información: +34 932 924 007 / info@exartia.net